Dairy farmers received gold medals from the King

On Monday 25 October, the King and Queen participated in the awarding of gold medals by the Swedish Farmers’ Association (LRF). The ceremony took place in the Bernadotte Library at the Royal Palace.

LRF Mjölk’s gold medal is Sweden’s highest award for the delivery of milk of the highest quality. To receive the medal, the dairy farmer needs to have delivered quality milk for a total of 23 years.

The ceremony began with the King welcoming everyone and saying in his speech:

– Dear dairy farmers! Developments in agriculture are constantly advancing. A lot has happened just during the time you have been running your business.

– But some things do not change. You are as important to our country as your predecessors were when my grandfather presented the first gold medals 63 years ago.

Last year’s dividend was canceled due to the pandemic. Therefore, it is now the 2020 prize winners who receive their medals from the King.

Read more about LRF’s gold medals HERE

Read the King’s speech HERE

No longer a Swede in the top of Arla’s chairman-ship

Arla’s Board of Directors appoints Manfred Graff from Germany as Arla’s new vice chairman, succeeding Heléne Gunnarson, who as previously announced has decided to step down from the Board of Directors to prioritise her farm and family.

With the appointment of Manfred Graff as vice chairman and the recent appointment of the new Swedish bord members – Marita Wolf and Gustav Kämpe – the board is now in place in time for the new strategy period to begin. Manfred Graff will commence as vice chairman once the Board of Representatives meeting ends on 27 October. So Arla statets in a press realease.

Manfred Graff is 62 years old and has a conventional farm with 206 cows in Simmerath, West Germany. He has been a member of Arla since 1992 and an elected representative since 1998. He has been a board member as well as chaired the Area Council in Central Europe since 2012. In addition, he has been chairman of the Area Council Chairman Group for the last four years.

It is the first time in the history that a Central European board member is part of the chairman-ship and chairman. And the first time, that neither the chairman nor the vice chairman I Arla has not been Swedish.

Read more HERE

MTF höstseminarie nr 2 – Tema – Mjölkråvara 

Onsdag 8 december

10.00 Seminariet öppnas för allmänt nätverkande.

10.10 Ordförande Gina Kylin öppnar seminariet och informerar om föreningens verksamhet 2021-22

10.20 Vice Ordförande och Docent Maria Glantz och Professor Marie Paulsson presenterar Nordic Dairy Congress 2022.

                         Kort fråge- och diskussionsstund

10.30 Den svenska mejerimjölkens sammansättning – resultat från provtagningar 2020                           Maria Karlsson, LRF Mjölk

 

11.00 Nutritionens betydelse av mjölkens sammansättning och mjölkens plats i en hälsomässigt hållbar kost           Ann-Kristin Sundin, LRF Mjölk

11.30 Frågor och diskussioner om Mjölkråvara

11.45 Utvärdering av seminariet

12.00 Seminariet avslutas

 

Alla är välkomna att deltaga på detta! Både medlemmar och icke medlemmar.

Lägg in länken i kalendern så ni inte glömmer =)

 

MVH Styrelsen MTF

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Läs mer | Mötesalternativ

________________________________________________________________________________

 

New map guides to Sweden’s organic cheeses.

Organic Sweden and the Organic Farmers present Sweden’s first cheese map. The goal is to draw attention to the diversity of organic cheeses found in Sweden.

– You can find lots of imported dessert cheeses in every single store, but it can be difficult to find a Swedish organic cheese – regardless of whether you are looking for alternatives from the big dairies or from smaller local producers. With the new Organic Cheese Map, we want to show the diversity of cheese that our country has to offer, Charlotte Bladh André from Organic Sweden says in a press release referred in ja.se.

The cheese map is part of a campaign that shall inform and guide the consumers to choose organic fruits, vegetables, and dairy products. Behind the campaign is Organic Sweden and Ekologiska Lantbrukarna in collaboration with Föreningen Sörmlandsäpplen.

Read more HERE

Swedish milk and beef production can reach climate goals in 2050

A new report shows how Swedish milk and beef production can achieve the climate goals in the Paris Agreement.

The report – ‘Agriculture of the Future: Milk and beef’ – maps the challenges and opportunities for the Swedish food industry in relation to a more sustainable production by 2050.

– Our report describes focus areas and potentials for reducing climate impact and at the same time increasing productivity and benefiting biodiversity. Swedish milk and beef production has an important role to play in a sustainable food system also in the future, says Claes Johansson, head of sustainability at Lantmännen, which is one of the companies behind the report.

It is the compagnies Arla, DeLaval, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa and Yara, who together have carried out the extensive project.

Swedish milk and beef production is already today among the most sustainable in the world, but the report shows that there are great opportunities to go even further and achieve the goals of the Paris Agreement.

The focus areas covered in the report are the following: breeding for healthy animals, animal health and lifetime production, roughage production, feed materials, feed strategies on the farm, fossil-free agriculture, manure management and biogas, carbon storage, biodiversity, air and water and new technology. Read more HERE

Ny rapport: Svensk mjölk- och nötköttsproduktion kan nå Parisavtalets klimatmål

 

18.10.2021 08:00:00 | Arla

Idag lanseras rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött” där stora delar av livsmedelsbranschen i Sverige tillsammans kartlagt utmaningar och möjligheter för en än mer hållbar produktion till 2050. Resultaten visar att den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet, samtidigt som produktiviteten ökar och biologisk mångfald gynnas.

 

 

Svensk mjölk- och nötköttsproduktion kan nå Parisavtalets klimatmål

Hela samhället står inför en stor klimatutmaning. Det gäller även livsmedelsystemet som den svenska kött- och mjölkproduktionen är en viktig del av. Aktörer genom hela värdekedjan – Arla, DeLaval, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa och Yara, har tillsammans genomfört ett omfattande, årslångt projekt, som resulterat i en rapport som beskriver hur omställningen kan möjliggöras. Svensk mjölk- och nötköttsproduktion är redan idag bland de mest hållbara i världen, men rapporten visar att det finns stora möjligheter att komma ännu längre och nå Parisavtalets målsättningar.

– I vår rapport beskrivs fokusområden och potentialer för att minska klimatpåverkan och samtidigt öka produktiviteten och gynna den biologiska mångfalden. Den svenska mjölk- och nötköttsproduktionen har en viktig roll att spela i ett hållbart livsmedelsystem även i framtiden, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

I rapporten tydliggörs de klimatutmaningar som finns. Utsläppen kommer från fossil koldioxid, lustgas och metan från biologiska processer, som bryts ned olika fort i atmosfären och påverkar den globala uppvärmningen på olika vis. Det är därför viktigt att skilja på dessa tre klimatutsläpp för att bedöma olika insatser att nå 1,5 graders målet inom Parisavtalet.

Helhetssyn viktig för livsmedelsproduktionen

Rapportens hållbarhetsdefinition bygger på fyra lika viktiga parametrar: Djurvälfärden, Produktiviteten, Planeten och Plånboken. Med dessa som utgångspunkt har det identifierats elva fokusområden för en framgångsrik omställning till en än mer hållbar produktion. Dessa är: avel för friska djur, djurhälsa och livstidsproduktion, grovfoderproduktion, foderråvaror och fodertillskott, foderstrategier på gården, fossilfritt jordbruk, stallgödselhantering och biogas, kolinlagring, biologisk mångfald, näringsläckage till luft och vatten samt digitalisering, automatisering och ny teknik.

– Resultaten visar på vikten av helhetssyn inom livsmedelssystemet och att svensk mjölk- och nötköttsproduktion måste ses ur ett bredare hållbarhetsperspektiv än enbart klimatutmaningen. Djurhållning och växtodling är sammanlänkade system och synergierna kan stärkas ytterligare för ökad hållbarhet och stärkt livsmedelsförsörjning i Sverige, säger Elina Matsdotter, hållbarhetschef på Svenskt Kött.

Stärkt lönsamhet på gård möjliggör investeringar för ökad produktion

Nötkreatur bidrar med näringsrika livsmedel, och deras unika egenskaper att ta tillvara vall och bete är avgörande för livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden i Sverige. Nötkreaturen har format våra landskap med höga naturvärden där svenska naturbetesmarker idag är bland de artrikaste miljöerna i världen – i nivå med regnskogen.

– I Sverige har vi de rätta förutsättningarna att fortsätta utveckla näringen vidare, med innovationer och ökad kunskap i alla led. Men för att kunna göra det och möjliggöra framtida investeringar på gården måste lönsamheten inom primärproduktionen stärkas, säger Gustav Kämpe, vice ordförande Växa, Arlabonde och styrelsemedlem i Arla.

Fakta om rapporten

 

Rapporten har tagits fram av åtta aktörer – Arla, DeLaval, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa och Yara – med avgörande bidrag från egna medarbetare och medlemmar, forskare och experter fördelade i olika arbetsgrupper. Utöver arbetsgrupperna har en extern referensgrupp haft en rådgivande funktion och bidragit med synpunkter ur ett vetenskapligt perspektiv under arbetets gång. I projektets externa referensgrupp ingår Johan Kuylenstierna vid Stockholms universitet och ordförande i Klimatpolitiska rådet, Margareta Emanuelson vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Jenny Jewert från WWF samt Ulf Sonesson vid forskningsinstitutet RISE. Även en lantbrukarreferensgrupp har varit knuten till projektet och inkommit med sina synpunkter.

 

För mer information kontakta:

Noah Sallmander, presschef Lantmännen,

Tel: 076-6973727,  noah.sallmander@lantmannen.com

Erik Bratthall, presschef Arla Sverige,

Tel: 070-89 44 342, E-post: erik.bratthall@arlafoods.com

 

Dokument:

FramtidensJordbruk_MjolkNotkott_okt2021_FINAL.pdf

 

Book a therapy session with a cow

At selected Arla-farms around Sweden, it is now possible to book a visit with a cow – an activity that helps visitors to relax.

The activity – visiting a cow – is part of Arla’s campaign ’Lev i Muet’ which encourages you to unwind, and feel-good in a maybe stressful life.

Research shows that the encounter with the cow can make you happier, more calm and relaxed. During a therapy session, the visitor gets to hang out with an Arla-cow and is given the opportunity to talk and unwind. The therapeutic cows are good listeners Arla state in a press release.

– Many people who work with cows can testify to their calming effect. Since a close encounter with a cow contributes to harmony and well-being, this can be a good way to find peace and quiet in an otherwise stressful everyday life, Hanna Wennderdal , Brand Manager Mjök, Arla Sweden, says.

Read more HERE

Oatly is investing heavily in more research

The oat drink company Oatly starts new research and innovation centre in Lund.

A new building in the middle of Science Village in north-eastern Lund is under construction. In 2023 when it is finished it will be housing Oatlys new a research and innovation centre.

It is the construction company Wihlborgs, who is responsible for the building, called Space. In a press release from Wihlborgs, Sofia Ehlde, Global Innovation Director at Oatly explains:

– A shift to a more plant-based diet is crucial for creating a food system within the planet’s limitations, and oats have a major unrealised potential and could become an important part of the solution. Now that we are investing heavily in more research on this crop, Lund and Science Village is a natural location for us. The research environment has world-leading expertise in plant improvement and unique instruments to study material at nanoscale thanks to the international projects ESS and MAX IV. We hope to attract even more expertise to the area.

A team has already moved in at Ideon in Lund, while waiting for the building in Science Village is ready. According to Food-supply.se Oatly will start employing around 30 researchers, ending up with a staff of 100 persons.

Read more HERE

Arla inaugurates innovation farm

Finngarne farm north of Norrtälje becomes Innovation farm for Arla. Here, methods to increase the positive environmental impact of dairy farming will be tested. The inauguration takes place today, the 8th of October.

At Finngarne farm Arla will fund research projects on methods that increase the positive environmental impact of milk production, reduce the climate impact and modernized technology for better animal care.

– Research and development at farm level are too slow. Through new ways of working, we can achieve climate and environmental benefits. Therefore, Arla is opening an innovation farm where we will fund research projects and collaborate with farmers, researchers and customers, Lisa Ehde, Head of Member & Agri Commercial Arla Sweden, says.

The participates at the inauguration are not just anyone, but ‘the top of the pop’ in the industry – among others:

  • Ibrahim Baylan, Minister of Trade, and Industry
  • Inger-Lise Sjöström and Jonas Carlgren, Board representatives in Arla
  • Peder Tuborgh, CEO of Arla Foods
  • Kai Gyllström, CEO of Arla Sweden
  • Palle Borgström, chairman of LRF
  • Christian Nyrén, CEO of the Agricultural Research Foundation

Read more HERE

Skånemejerier invests in reduction of climate footprint at the farms

Skånemejerier’s more than 300 milk suppliers in southern Sweden have an average climate footprint of 1.0 kg of carbon dioxide equivalents per kg of delivered milk. According to LRF, that is 27 percent below the EU average.

By mapping the farms’ climate footprint, Skånemejerier and their suppliers together have identified the opportunities reduce the footprint at farm level.

– To know how the farms most effectively can reduce their climate impact, we started a new collaboration in 2020. With the help of the tool ‘Klimatkollen’, developed by the sustainability project Greppa Näringen, the farms can register their use of, for example, feed, manure, and energy and thus calculate how large their emissions of greenhouse gases are in relation to how much raw material they produce, Göran Niléhn, Milk Collection Director at Skånemejerier, says.

– In the spring, 99% of the suppliers chose to carry out the survey. The results show that the farms have a climate footprint of an average of 1.0 kg of carbon dioxide equivalents per kg of delivered milk. We are pleased to see that our suppliers’ climate footprint is low compared to other EU countries. Together, we will now work to lower it further Göran Niléhn says.

– Klimatkollen is also an important step for Skånemejerier to report scientifically based climate goals for the entire dairy according to the global GHG protocol. Transport, packaging, waste and much more also play a role here, and these are also areas that we are constantly working to improve. The climate goals will be validated by Science Based Target in March 2022, Skånemejerier’s Sustainability Manager Jeanette Flodqvist, says.

Read the press release HERE