Stadgar

Föreningens stadgar

 • 1 Namn

Föreningens namn är Mejeritekniskt Forum.

 • 2 Ändamål

Föreningen är en ideell förening med syfte att

med seminarier, stipendier och studiebesök driva ett attraktivt nätverk för mejeritekniskt kunniga och intresserade så att dessa kan vara aktiva inom svensk livsmedelsproduktion.

Ändamålet omfattar tillverkning av såväl mjölk- som växtbaserade produkter, från råvara och produktion till lager/distribution.

Våra medlemmar ska kunna:

 • hålla sig ajour med branschen.
 • öka sin kompetens och
 • träffa kollegor och andra med samma intresse

så att både nya och erfarna inom branschen får en yrkesidentitet och samhörighet och kan vara ambassadörer för livsmedelstillverkning med mejeritekniska processer

 • 3 Medlemskap

Som medlem kan antagas fysiska personer som i sin yrkesutövning är eller har varit verksamma inom eller i anslutning till svensk mejeriindustri. Studenter på relevanta utbildningar kan också antas som medlemmar.

Styrelsen beslutar om beviljande av medlemskap samt utträde och uteslutning ur föreningen. Sådant beslut kan skriftligen överklagas till nästföljande årsmöte senast 14 dagar före hållande av detta. Vid beslut om inträde eller utträde skall anges från vilken dag detta skall gälla.

Medlem skall kunna uteslutas om vederbörande inte längre uppfyller kraven för medlemskap, motverkar föreningens syften eller i övrigt inte följer styrelsens eller årsmötets anvisningar.

 • 4 Avgifter

Medlem skall betala medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår som årsmötet beslutar.

Medlem som gått i pension betalar halva årsavgiften.

Årsmötet kan besluta om avgiftsfritt medlemskap för medlem som gjort extraordinära insatser för föreningen.

Styrelsen beslutar om avgifter för att täcka kostnaderna för av föreningen anordnade aktiviteter.

 • 5 Styrelse

Föreningens löpande verksamhet skall ledas av en styrelse om minst fem till sju ledamöter med två till tre suppleanter. Val av styrelsen sker vid ordinarie årsmöte för en period av två år och med halva antalet varje år. Valet gäller från utgången av det ordinarie årsmötet till årsmötet två år senare. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, för 2 år om inte annat beslutas, sker vid ordinarie årsmöte.

Ordföranden är ansvarig för att leda styrelsens arbete och sammankalla till möten. Ordföranden har utslagsröst.

Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande och under förutsättning att kallelse kommit alla styrelseledamöterna tillhanda senast en vecka före mötet. Suppleant inträder i ledamots ställe om denne fått förhinder att deltaga i styrelsearbetet under längre tid än två månader. Suppleant skall alltid erhålla kallelse till och har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsemöte. Suppleant skall alltid erhålla styrelseprotokoll.

 • 6 Räkenskaper och räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall vara från 1/1 till 31/12.

Styrelsen skall varje år upprätta årsredovisning och räkenskapshandlingar i enlighet med god redovisningssed. I övrigt skall styrelsen följa den interna revisorns anvisningar för hantering av räkenskaper och bokföringsmaterial.

 

 • 7 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet i övrigt skall det på ordinarie årsmötet väljas två internrevisorer för det kommande året. Revisorerna skall till ordinarie årsmötet avlägga en skriftlig rapport över sin granskning av det gångna räkenskapsåret.

 

 

 • 8 Valberedning

På ordinarie årsmöte skall väljas en valberedning, bestående av tre ledamöter, med uppgift att på nästa ordinarie årsmöte föreslå kandidater till uppdragen som styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen väljes för en period av två år.

Årsmötet utser en ordförande med uppgift att leda valberedningens arbete och sammankalla till möten.

Valberedningen skall sträva efter bästa möjliga fördelning i styrelsen med hänsyn till geografisk och yrkesmässig spridning.

 • 9 Valbarhet

Endast medlemmar kan väljas till valberedning, styrelse och internrevisorer.

 • 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före juni månads utgång. Extra årsmöte skall hållas då så begärs av styrelsen eller av 20 % av de vid senaste årsskiftet registrerade antalet medlemmar.

Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse tillsammans med styrelsens redovisningshandlingar skall utsändas av styrelsen senast tre veckor innan mötet skall äga rum.

På årsmöten varje medlem en röst var.

Motioner till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötesordförande
 2. Styrelsens anmälan av sekreterare
 3. Årsmötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens framläggande av redovisningshandlingar
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter varav en ordförande, en vice ordförande, en kassör, en sekreterare samt två suppleanter
 13. Val av två internrevisorer.
 14. Val av ledamöter till valberedningen varav en sammankallande
 15. Fastställande av årsavgift och eventuell annan avgift
 16. Eventuella motioner
 17. Utdelande av årets stipendier
 18. Övriga frågor.

 

 • 11 Stipendier och priser

Föreningen ska årligen avsätta ett belopp till resestipendier samt pris för utmärkt examensarbete. Syftet är att främja enskild pristagares och stipendiat i deras yrkesskicklighet och kompetens inom eller för svensk mejeriindustri i enlighet med föreningens ändamål.

Styrelsen ansvarar för finansieringen av stipendierna och priserna. Finansieringen ska vara sådan att föreningens kapital bibehålls över tid. Till stipendier och priser används föregående års överskott samt sponsorbidrag.

Styrelsen utser stipendiaterna.

Sökande av resestipendium ska vara medlem.

Styrelsen ansvarar för att besluta om övriga regler kring stipendier och priser. Information om reglerna ska hållas tillgänglig för medlemmarna.

 • 12 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar erfordras att det i kallelsen till ordinarie årsmöte angivits att ändring föreslås samt i huvuddrag vad denna ändring avser. Vidare erfordras att beslutet om stadgeändring fattas enhälligt eller att beslutet fattas av två på varandra följande årsmöten – varav ett är ett ordinarie årsmöte – och att det förflyter minst tre månader mellan årsmötena och att minst 2/3 av de röstande vid det andra årsmötet biträder förslaget.

För ändring av stadgans bestämmelser rörande upplösning av föreningen skall det dock krävas 3/4 majoritet vid det andra årsmötet.

 • 13 Upplösning

För att föreningen skall upplösas fordras beslut härom vid två på varandra följande ordinarie årsmöten varvid minst 3/4 av de röstande vid det andra årsmötet skall biträda förslaget om upplösning. Styrelsen skall avge redovisning för tiden fram till likvidationsbeslut.

Föreningens tillgångar – inklusive de medel som finns avsatta för stipendieverksamhet – skall vid upplösning överföras till organisation som befrämja mejerivetenskap eller mejeriutbildning.

Upplösningen av föreningen skall handhas av en likvidator. Denna skall vara auktoriserad revisor eller advokat och utses av Stockholms Handelskammare om tillgångarnas värde efter avdrag för skulder är minst fem gånger högre än vad Stockholms Handelskammare uppskattar likvidationskostnaderna till. I annat fall skall föreningen vid det första ordinarie årsmötet utse en auktoriserad revisor att vara likvidator. Likvidatorn beslutar till vilken organisation tillgångarna skall föras med iakttagande av vad som anges ovan. Likvidatorn skall redovisa avvecklingen vid extra årsmöte där frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden fram till likvidationsbeslutet och för likvidatorn för tiden därefter behandlas. Årsmötet skall därefter besluta om att föreningen är upplöst.

 

Lämna en kommentar