Stadgar

Föreningens stadgar

§ 1 Namn

Föreningens namn är Mejeritekniskt Forum.

§ 2 Ändamål 

Föreningen är en ideell förening med syfte att verka för höjande av medlemmarnas mejeritekniska kompetens så att dessa genom ökat yrkeskunnande och höjd yrkesstolthet främjar sin egen och svensk mejeri industris utveckling.

Föreningen skall medverka i kontaktskapandet mellan personer verksamma inom eller för mejeriindustrin. För att nå detta ändamål kan föreningen

 1. ordna möten och fortbildningsaktiviteter i form av seminarier och symposier
 2. samarbeta med motsvarande organisationer i andra länder
 3. utdela stipendier.

§ 3 Medlemskap

Medlemmarna delas in i två grupper – aktiva och passiva.

Som aktiv medlem kan antagas fysiska personer som i sin yrkesutövning är eller har varit verksamma inom eller i anslutning till svensk mejeriindustri eller erhållit stipendium från föreningen. Som passiv medlem kan antagas juridiska personer med verksamhet som har anknytning till svensk mejeri industri.

Styrelsen beslutar om beviljande av medlemskap samt utträde och uteslutning ur föreningen. Sådant beslut kan skriftligen överklagas till nästföljande årsmöte senast 14 dagar före hållande av detta. Vid beslut om inträde eller utträde skall anges från vilken dag detta skall gälla.

Medlem skall kunna uteslutas om vederbörande inte längre uppfyller kraven för medlemskap, motverkar föreningens syften eller i övrigt inte följer styrelsens eller årsmötets anvisningar.

§ 4 Avgifter

Medlem skall betala medlemsavgift och. andra obligatoriska avgifter som årsmötet beslutar. Olika avgifter kan fastställas för de aktiva respektive de passiva medlemmarna.

Aktiv medlem som gått i pension betalar halva årsavgiften. Aktiv medlem som är bosatt och verksam utom Norden kan på begäran och efter beslut av styrelsen befrias från avgift.

§ 5 Styrelse 

Föreningens löpande verksamhet skall ledas aven styrelse om fem ledamöter med två suppleanter. Val av styrelsen sker vid ordinarie årsmöte för en period av två år och med halva antalet varje år. Valet gäller från utgången av det ordinarie årsmötet till årsmötet två år senare. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, för en tid av högst ett år, sker vid ordinarie årsmöte.

Ordföranden är ansvarig för att leda styrelsens arbete och sammankalla till möten. Ordföranden har utslagsröst.

Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande och under förutsättning att kallelse kommit alla styrelseledamöterna tillhanda senast en vecka före mötet. Suppleant inträder i ledamots ställe om denne fått förhinder att deltaga i styrelsearbetet under längre tid än två månader. Suppleant skall alltid erhålla kallelse till och har närvarorätt vid styrelsemöte. Suppleant skall alltid erhålla styrelseprotokoll.

Den som under sex år i följd tillhört styrelsen som ordinarie ledamot kan ej återväljas till sådan förrän ett år förflutit.

Styrelsen utser inom sig två ledamöter med särskilt ansvar för stipendieverksamheten.

§ 6 Räkenskaper och räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår skall vara från 1/1 till 31/12.

Styrelsen skall varje år upprätta årsredovisning och räkenskapshandlingar i enlighet med god redovisningssed. I övrigt skall styrelsen följa den interna revisorns anvisningar för hantering av räkenskaper och bokföringsmaterial.

§ 7 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och verksamhet i övrigt skall det på ordinarie årsmötet väljas två internrevisorer för det kommande året. Revisorerna skall till ordinarie årsmötet avlägga en skriftlig rapport över sin granskning av det gångna räkenskapsåret.

§ 8 Valberedning

På ordinarie årsmöte skall väljas en valberedning, bestående av fyra ledamöter samt två suppleanter, med uppgift att på nästa ordinarie årsmöte föreslå kandidater till uppdragen som styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen väljes för en period av två år och med halva antalet varje år.

Årsmötet utser en ordförande med uppgift att leda valberedningens arbete och sammankalla till möten.

Valberedningen skall sträva efter bästa möjliga fördelning i styrelsen med hänsyn till geografisk och yrkesmässigspridning.

§ 9 Valbarhet 

Endast aktiva medlemmar kan väljas till valberedning, styrelse och internrevisorer.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före juni månads utgång. Extra årsmöte skall hållas då så begärs av styrelsen eller av 20 % av de vid senaste årsskiftet registrerade antalet medlemmar (aktiva och passiva).

Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse tillsammans med styrelsens redovisningshandlingar skall utsändas av styrelsen senast tre veckor innan mötet skall äga rum.

På årsmöten har aktiva och passiva medlemmar en röst var.

Motioner till ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Passiva medlemmar har samma yttranderätt och rätt att lägga motioner som aktiva medlemmar.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötesordförande
 2. Styrelsens anmälan av sekreterare
 3. Årsmötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens framläggande av redovisningshandlingar
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 12. Val av styrelseledamöter varav en ordförande, en vice ordförande, en kassör, en sekreterare samt två suppleanter
 13. Val av en auktoriserad revisor samt val av två internrevisorer.
 14. Val av ledamöter till valberedningen varav en sammankallande
 15. Fastställande av årsavgift och eventuell annan avgift
 16. Eventuella motioner
 17. Utdelande av årets stipendier
 18. Övriga frågor.

§ 11 Stipendier 

I föreningen skall finnas en stipendiekassa vars syfte är att främja enskild stipendiat i dennes yrkesskicklighet och kompetens i sin verksamhet för svensk mejeriindustri.

Styrelsen ansvarar för insamling av bidrag till stipendiekassan. Styrelsen skall fastställa villkoren för stipendiekassan. Stipendiekassans medel skall hållas avskilda från föreningens övriga tillgångar. Dock får endast fondens årliga avkastning (inklusive reavinster och externa stipendiebidrag) användas för utdelning.

Styrelsen utser stipendiaterna.

Mottagare av stipendier skall erbjudas medlemskap i föreningen.

§ 12 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar erfordras att det i kallelsen till ordinarie årsmöte angivits att ändring föreslås samt i huvuddrag vad denna ändring avser. Vidare erfordras att beslutet om stadgeändring fattas enhälligt eller att beslutet fattas av två på varandra följande årsmöten – varav ett är ett ordinarie årsmöte – och att det förflyter minst tre månader mellan årsmötena och att minst 2/3 av de röstande vid det andra årsmötet biträder förslaget.

För ändring av stadgans bestämmelser rörande upplösning av föreningen skall det dock krävas 3/4 majoritet vid det andra årsmötet.

§ 13 Upplösning 

För att föreningen skall upplösas fordras beslut härom vid två på varandra följande ordinarie årsmöten varvid minst 3/4 av de röstande vid det andra årsmötet skall biträda förslaget om upplösning. Styrelsen skall avge redovisning för tiden fram till likvidationsbeslut.

Föreningens tillgångar – inklusive de medel som finns avsatta för stipendieverksamhet – skall vid upplösning överföras till organisation som befrämjarmejerivetenskap eller mejeriutbildning.

Upplösningen av föreningen skall handhas av en likvidator. Denna skall vara auktoriserad revisor eller advokat och utses av Stockholms Handelskammare om tillgångarnas värde efter avdrag för skulder är minst fem gånger högre än vad Stockholms Handelskammare uppskattar likvidationskostnaderna till. I annat fall skall föreningens auktoriserade revisor vara likvidator. Likvidatorn beslutar till vilken organisation tillgångarna skall föras med iakttagande av vad som anges ovan. Likvidatorn skall redovisa avvecklingen vid extra årsmöte där frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden fram till likvidationsbeslutet och för likvidatorn för tiden därefter behandlas. Årsmötet skall därefter besluta om att föreningen är upplöst.

 

Lämna en kommentar