Pris för bästa examensarbete eller projektarbete

 

Mejeritekniskt Forums pris för utmärkt examensarbete eller projektarbete

Har du gjort ett examensarbete eller projektarbete som du anser har betydelse för mejeribranschen? Då är du välkommen att söka Mejeritekniskt Forums pris för utmärkt examensarbete!

Mejeritekniskt Forum belönar årligen studenter som har gjort ett utmärkt arbete inom forskning eller industri för den svenska mejeribranschen. Priset delas ut till studenter som har genomfört ett examensarbete eller projektarbete inom mejeriområdet under de senaste åren och kan omfatta alltifrån teknologi och teknik till kvalitet och konsumtion. Till mejeriområdet räknas även tillverkning av produkter från växtråvara.

Priset utgörs av 5000 SEK, ett års medlemskap i föreningen samt möjlighet att delta i föreningens nästkommande årsmöte på föreningens bekostnad.

Examens-/projektarbetet ska presenteras vid antingen årsmötet eller ett av föreningens seminarier. Du får på så sätt möjlighet att knyta kontakter med företag och organisationer verksamma inom mejeri- och livsmedelsbranschen.

Du kan ha studerat både i Sverige och utomlands på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Som student söker du själv priset men du skall ha en rekommendation från din handledare.

Ansökan skall innehålla:

  • Beskrivning och motivering av nyttan för mejeribranschen i enlighet med föreningens ändamål (se stadgarna § 2 länk till stadgarna)
  • Abstract / sammanfattning ska bifogas
  • Rekommendation från din handledare

Ansökan skickas till mejeriteknisktforum@outlook.com

Observera att vi vid behov kan komma att be dig om hela rapporten.

 

Mejeritekniskt Forum’s award for excellent degree project or project work

Have you done a degree project or project work that you believe has significance for the dairy industry? Then you are welcome to apply for Mejeritekniskt Forum’s prize for excellent degree project!

Mejeritekniskt Forum annually rewards students who have done excellent work within research or industrial applications for the Swedish dairy industry. The prize is awarded to students who have completed a degree project or project work in the dairy area during the past years and can include everything from technology and engineering to quality and consumption. The dairy area also includes the production of products from plant raw materials.

The prize consists of SEK 5,000, one year membership in the association and the opportunity to participate in the association’s next annual meeting at the association’s expense.

The degree project/project work must be presented either at the annual meeting or one of the association’s seminars. In this way, you get the opportunity to establish contacts with companies and organizations within the dairy and food industry.

You may have studied both in Sweden and abroad at a university or higher vocational education. As a student, you apply for the award yourself, but you must have a recommendation from your supervisor.

The application must contain:

  • Description and motivation of the benefits for the dairy industry in accordance with the association’s purpose (see the statutes § 2 link to the statutes)
  • Abstract / summary must be attached
  • Recommendation from your supervisor

The application to be sent to mejeriteknisktforum@outlook.com

Please note that  we may ask you for the entire report if necessary.