Nordiskt samarbete

Nordiskt Mejeritekniskt Råd bildades 1978. I detta ingår fackföreningar för mejerister och mejeriingenjörer samt mejeritekniska föreningar i Norden. Rådets främsta uppgift är att arrangera nordiska mejerikongresser. Nästa kongress äger rum 2017 i Danmark.

Den nya organisationen bakom kommande nordiska mejerikongresser har börjat arbeta. Mælkeritidenes chefredaktör Anne-Sofi Christiansen beskriver här det nya arbetssättet:

For næsten hundrede år siden begyndte en række nordiske organisationer og foreninger at samarbejde med det primære formål at planlægge og afholde Nordiske Mejerikongresser. Samarbejdet startede i 1920, og siden har der været afholdt i alt 43 mejerikongresser. De seneste årtier har samarbejdet være drevet i regi af Nordisk Mejeriteknisk Råd (NMR), som den 14. april 2015 underskrev en formel samarbejdsaftale, og derved tog et væsentlig skridt i forhold til at sikre fundamentet for, at der også i fremtiden kan afholdes Nordiske Mejerikongresser.

NMR_2015
Nordisk Mejeriteknisk Råd (fra oven ses): Pehr-Eric Persson (Mejeritekniskt Forum), Juha Yli-Kovanen (Meijerialan Ammattilaiset MVL ry); Saara Pitkanen (Meijeritieteellinen Seura ry), Jan Heggem (Norsk Meieriteknisk Forening), Niels Osterland (Danmarks Mejeritekniske Selskab), Dagmar Pedersen (Dansk Mejeriingeniør Forening), Bengt Palmqvist (Mejeritekniskt Forum), Kari Toikkanen (Meijeritieteellinen Seura ry), Peter Bru (Norske Meierifolks Landsforening), Søren Jensen (Foreningen af mejeriledere og funktionærer), Audunn Hermansson (Tæknifélag Mjólkur Iðnaðarins) og Anne-Sofi Christiansen (Mælkeritidendes sekretariat) (Foto fra AMT)
Formaliseret samarbejde
Siden 1970’erne har frekvensen for afholdelse af Nordisk Mejerikongres været hvert tredje år, og værtsskabet er gået på skift mellem Sverige, Norge, Island, Finland og Danmark. Konceptet har været, at værtslandet for den næste kongres var besluttet, så tog det pågældende lands repræsentanter i NMR fat på at organisere arbejdet via relevante organisationer og foreninger i det pågældende land – i mange tilfælde også i samarbejde med virksomheder eller brancheorganisationer i landet. En opgave der var stor og præget af, at de skiftende værtsskaber betød, at man næsten ved hver kongres starterede mere eller mindre fra bunden.

Tiderne skifter imidlertid, og det er blevet vanskeligere for organisationer og foreninger at løfte den store opgave – både ressourcemæssigt og økonomisk. Som en konsekvens af dette besluttede NMR i eftersommeren 2014, at undersøge om samarbejdet skulle drives i en mere formaliseret form og om der kunne indgås aftale med et sekretariat om udførelse af de praktiske opgaver omkring kongresserne, uanset hvilket land de afholdes i. Målet var at sikre maksimal videreførelse af erfaringer samt kontinuitet i f.eks. hjemmeside, deltagerkontakter osv. osv.

Samarbejdet og samarbejdsaftalen er blevet debatteret på en række møder i NMR samt i de bagvedliggende foreninger, og NMR kunne på vegne af ni nordiske organisationer og foreninger den 14/4 2015 underskrive en I/S-aftale, hvis formål det er, at sikre det ressourcemæssige og økonomiske fundament for afholdelse af nordiske mejerikongresser – også i fremtiden.

Sekretariat
Samtidig med at I/S-aftalen blev underskrevet, blev der også indgået en samarbejdsaftale mellem NMR og Mælkeritidende, som betyder, at Mælkeritidende bliver sekretariat for NMR og dermed varetager den praktiske og eksekverende del af opgaverne bag de fremtidige mejerikongresser.

Næste kongres
Den proces NMR har været igennem de senest 8-10 måneder betyder, at der ikke som oprindeligt planlagt vil blive afholdt kongres i 2016. Det betyder også at kongressen, som tidligere annonceret ikke bliver i Sverige. Kongressen bliver udskudt til afholdelse i foråret 2017 i København. Den væsentligste årsag til København blev valgt er, at det har været en målsætning at skabe en god og nem rejselogistik for deltagere fra hele Norden og evt. fra andre lande, så tiden der skal afsættes til at deltage i kongressen bliver så effektiv som mulig og unødig rejsetid undgås.

Danmark som værtsland
I forbindelse med valget af Danmark som værtsland overgik præsidentposten i NMR fra Sverige til Danmark, hvor Søren Steen Jensen, formand for Foreningen af mejeriledere og funktionærer overtog hvervet. I Danmark er Danmarks Mejeritekniske Selskab og Dansk Mejeriingeniør Forening desuden med i NMR og disse tre foreningers repræsentanter vil sammen med sekretariatet organisere arbejdet frem mod kongressen i 2017. I efteråret vil kongressens tema blive fastlagt og derefter går programarbejdet i gang – ledet af en programkomite, som endnu ikke er sammensat.

Der vil blive informeret yderligere når datoer og andre væsentlige informationer ligger fast.

Oversigt over de 9 medlemsorganisationer i NMR

Organisation Land Cirka antal medlemmer Formål
Meijerialan Ammattilaiset MVL ry FIN 3100 Fagforening for alle mejeriansatte i Finland.www.mvl.fi
Meijeritieteellinen Seura ry FIN 175 Forening med fokus på at støtte, fremme og formidle mejeriforskning i Finland.www.protsv.fi/mts/ajank.html
Tæknifélag Mjólkur Iðnaðarins IS 65 Mejeriteknisk forening på Island, som beskæftiger sig med mejeriteknologi, udvikling og uddannelsen.
Norsk Meieriteknisk Forening N 1200 Det norske forum for debat og formidling af mejeriteknologiske emner og spørgsmål, samt publicering af aktuelt stof, artikler og lignende. http://www.nml.no/norsk-meieriteknisk-forening/
Norske Meierifolks Landsforening N 315 Foreningen er en politisk uafhængig faglig organisation, som organiserer de ansatte i mejeriindustrien i Norge.www.nml.no
Mejeritekniskt Forum S 280 Forening til fremme for medlemmernes mejerifaglige kompetencer og derved medvirke til en øget faglighed og faglig stolthed.www.mejeriteknisktforum.org
Dansk Mejeriingeniør Forening DK 475 En faglig organisation med det formål om at varetage mejeriingeniørernes fælles interesser og at fremme mejeribrugets faglige udvikling.www.mejeriingenioer.dk
Danmarks Mejeriteknisk Selskab DK 375 Selskabets formål er at fremme den mejeritekniske forskning og oplysning samt anvendelsen af dens resultater til gavn for dansk mejeribrug og tilsluttende produktioner.www.mejeritekniskselskab.dk
Foreningen af mejeriledere og funktionærer DK 855 En faglig organisation, hvis formål det er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser og at arbejde for dansk mejeribrugs fremme på en række områder – herunder efteruddannelse og kompetenceudvikling.www.mejerileder.dk

Søren Steen Jensen overtog præsidentskabet ved NMR’s møde den 14/4 2015 og udtalte i den forbindelse:

”Jeg vil gerne takke for valget, og jeg vil gøre det bedste jeg kan, for at det fælles kongresarbejde vi nu har etableret fortsættes i den gode tone, som vi har oplevet gennem de seneste måneders samarbejde om at få den fælles organisation til at tage form og få den etableret.

Jeg vil også kaste blikket nogle måneder tilbage – til eftersommeren 2014, hvor der ved NMR’s møde i september var en lidt trist stemning, da det stod klart, at der var usikkerhed om det fremtidig samarbejde! Men heldigvis fik vi os talt frem til, at vi kunne se et lys for enden af tunnelen, og efter nogle måneders arbejde, er vi nu kommet ud i lyset – ud for enden af tunnelen. Vi er kommet styrket ud af den proces, som vi har været igennem, vi har fået et stærkt commitment, og vi har i fælleskab besluttet, at vi vil stå sammen om et fælles nordisk setup, som bygger videre på en tradition og på et stærkt samarbejde, som har eksisteret i rigtigt mange år. Jeg synes også, at vi skal bemærke, at vores foreninger i alt har næsten 7.000 medlemmer fordelt på ni foreninger i de fem nordiske lande. Via vores respektive foreninger har disse små 7.000 medlemmer nu indgået et forpligtende samarbejde. Et sådan perspektiv giver helt bestemt en rigtig god energi at arbejde videre på. Så jeg må sige, at jeg er en stolt præsident – som er glad for at skulle stå i spidsen for mejerikongressen i 2017 og i den sammenhæng gøre en indsats for så mange medlemmer i de nordiske mejeriorganisationer.

 

Lämna en kommentar