Tetra Paks Pris för Framsteg inom Mejeriteknik

Tetra Paks Pris för Framsteg inom Mejeriteknik

Tetra Paks Pris för Framsteg inom Mejeriteknik utdelas vartannat år till student, tidigare student eller doktorand som under de senaste 5 åren tagit fram kunskap, metod eller process av unik kvalitet vars tillämpning innebär höjning av den samlade kunskapen om mjölkprodukter och vegetabiliska alternativ till mjölkprodukter – miljö, klimat och hälsa.

Prissumman är 20.000 kronor.

Priset delas ut vid Mejeritekniskt Forums Årsmöte, där pristagaren presenterar sina rön samt mottar prissumman och diplom.

Ansökan

Ansökan med innehåll enligt vad som beskrivs nedan skickas senast den 15 februari 2020 per e-post i PDF-format till Mejeritekniskt Forums sekreterare Ulf Borgström på epostadressen mejeriteknisktforum@outlook.com

Ansökan ska innehålla:

  • Sökandens namn, födelseår, adress, epostadress, telefonnummer, eventuell anställning
  • En kort CV
  • Uppgifter om publicering av examensarbete, artiklar, patent och liknande
  • Motivation, referenser och dokumentation varför den sökande är en lämplig pristagare och vad som är unikt i den kunskap, metod eller process han/hon tagit fram samt den potentiella nyttan av detta.

Bedömning av ansökningarna

Bedömningen av ansökningarna görs av Mejeritekniskt Forums styrelse samt adjungerad person från Tetra Pak (utan rösträtt).

För det inskickade arbetet görs en översiktlig kvalitetsbedömning samt beaktas hur stor del den sökande har haft i arbetet.

Vidare bedöms höjden av och uniciteten i det framkomna.

Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Begränsning

Anställda vid Tetra Pak eller dotterbolag till Tetra Pak kan INTE ansöka.

The Tetra Pak Award for Advancements in Dairy Technology

The Tetra Pak Award for Advancements in Dairy Technology is biannually awarded to a student, former student or PhD-student who during the past 5 years has established knowledge, method or process of unique quality, which application will entail an advancement of the aggregated knowledge within milk products or vegetarian alternative to milk products – environment, climate and health.

The award sum is SEK 20 000.

The award event is held at the annual event of Mejeritekniskt Forum, where the winner will present his/her findings and receive the award and a diploma.

Application

The application with content as described below, will be sent by email to the Mejeritekniskt Forum’s secretary Ulf Borgström at mejeriteknisktforum@outlook.com, no later than February 15th, 2020.

The application should comprise:

  • The applicant’s name, year of birth, address, email address, telephone number and place of employment (if applicable)
  • A short Curriculum Vitae
  • Information about published articles, patents or similar
  • Motivation, references and documentation of why the applicant is a suitable recipient of the award, and what is unique in the knowledge, method or process which he/she has established, and also the potential usefulness of this.

Assessment of applications

The assessment of the applications will be done by the board of Mejeritekniskt Forum and an acting person from Tetra Pak (without right to vote).

For the submitted work an overall quality assessment is done, and it is also taken into account how large part the applicant has had in the work.

Furthermore, the height and uniqueness of the results are observed.

The decision of the board cannot be contested.

Limitation

Employees at Tetra Pak or any subsidiary of Tetra Pak are not eligible to apply.