Etikett: resultat

Bra år för Falköping

Falköpings mejeri fortsätter att växa på en starkare mejerimarknad. Senaste årsredovisningen visar på nytt försäljningsrekord, något som räckt till både höjt avräkningspris, ökade investeringar och ett stärkt resultat på sista raden, berättar vd Anders Segerström för ATL.

Även mängden mjölk slår rekord i Falköpingskoncernen, som sedan köpet av Grådö för ett par år sedan har blivit Sveriges tredje största mejeriförening sett till just mjölkinvägning. Drygt 215 miljoner kilo mjölk kom från medlemmar och kontraktsleverantörer och ytterligare 30-40 miljoner kilo från andra mejerier, enligt bokslutet från det brutna räkenskapsåret 2017-2018.

Intäkterna landande under räkenskapsåret på 1,4 miljarder kronor, en ökning med 12 procent jämfört med samma period ifjol. Efter att mjölken till medlemmarna var betald landande rörelseresultatet på 26 miljoner kronor, att jämföra med 24 miljoner kronor under 2016/2017. Investeringarna ökade också från 10 miljoner kronor till 31 miljoner kronor, vilket ger en investeringsnivå på drygt 2 procent, skriver ATL vidare.

Läs mer

AAK:s tredje kvartal rekordbra

AAK:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 visar ett rekordhögt rörelseresultat. Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 16 mkr, uppgick till 526 mkr (475 mkr), en förbättring med 11%.

De senaste årens positiva trend fortsatte under tredje kvartalet. Mejeri och Special Nutrition var de segment som främst bidrog till resultattillväxten.

Food Ingredients redovisade ännu ett starkt kvartal, särskilt inom mejerisegmentet och Special Nutrition.

Oatly visar minusresultat

Oatly redovisar röda siffror i sen årsredovisning för 2017. 21,8 miljoner kronor minus efter finansnetto, jämfört med plus 1,4 miljoner 2016, skriver ATL. Enligt företaget är resultatet enligt planen.

Arla Foods: Halvårsresultat 2018

Arla förbättrade sin lönsamhet och genererade en omsättningsökning på 2,2 procent till 5,1 miljarder euro.

Totalt ökade koncernens omsättning med 2,2 procent till 5,1 miljarder euro, understött av större försäljningsvolymer för strategiska varumärken, som ökade med 3,0 procent till följd av ett starkt resultat för varumärkena Arla®, Lurpak®, Puck® och Castello®.

Arlaintjäningen var 34,7 eurocent per kilo mjölk, jämfört med 35,8 eurocent första halvåret 2017, till följd av lägre industripriser i början av 2018.

Arlas omsättning i Sverige ökade med 3,1 procent under första halvåret 2018 jämfört med 2017. Omsättningen var 6.792 miljoner svenska kronor jämfört med 6.588 miljoner svenska kronor år 2017.

“Mejerimarknaden är både prispressad och konkurrensutsatt. Under första halvåret så ökade Arlas omsättning i Sverige med 3,1 procent i Sverige och vi har lanserat flera nya produkter som skapar värdetillväxt inom mejeri, till exempel Bregott Brynt, Dofilus och Sommarmjölk. Vi jobbar hårt för att tillsammans med våra ägare förbättra Arlas varumärke och vi har under året lyckats fantastiskt bra – vi är ett av de starkast växande varumärkena i Sverige – alla kategorier. Vi räknar med att fortsätta denna resa genom att lansera fler innovativa nya produkter samt genom att stärka Arlas position inom hållbarhet, hälsa, matinspiration samt skapa förutsättningar för en framtida ökad svensk mjölkproduktion”, säger Patrik Hansson, Arlas Sverigechef.

Arlas styrelse har kommit överens om ett förslag till Arlas högsta beslutande organ, representantskapet: att betala ut hela nettoresultatet för 2018 när årsresultatet är godkänt i början av nästa år, även om det är en ettårig avvikelse från företagets normala konsolideringspolicy.

Hela halvårsrapporten

Arlas resultat 2017

Stark omsättningstillväxt efter högre försäljningspriser. Verksamheten förbättrades tack vare investeringar i varumärken, internationell expansion och produktinnovation.

  • Koncernens omsättning ökade med 8,1 procent till 10,3 miljarder EUR tack vare högre försäljningspriser, högre andel varumärkesförsäljning och en bättre geografisk fördelning och produktmix.
  • Mjölkpriset till ägarna ökade med 27,4 procent och den genomsnittliga Arlaintjäningen låg på 38,1 eurocent/kilo mjölk.
  • Varumärket Arla® ökade omsättningen med 10,1 procent.
  • Marknaderna inom området International ökade omsättningen med 13,2 procent.
  • Arla Foods Ingredients ökade omsättningen med 19,6 procent.

Omsättningen i Sverige drevs av höjda priser och ökade under 2017 till 13.7 miljarder SEK (2016: 12.9 miljarder SEK exklusive försäljningen av Rynkeby). Det var en bra omsättningstillväxt på den svenska marknaden men den påverkades negativt av vikande världsmarknadspriser på mjölkpulver som exporteras. Under slutet av året avtog minskningen av den svenska mjölkinvägningen.

Omsättningen för 2018 förväntas ligga på ungefär samma nivå, på 10–10,5 miljarder EUR, tack vare högre mjölkvolymer och en förbättrad produktmix. Arla kommer även fortsättningsvis att rikta in sig på en nettoresultatandel för 2018 inom intervallet 2,8 – 3,2 procent av omsättningen, men förväntar sig att säsongsvariationer kommer att få en större inverkan på halvårsrapporten 2018, som förväntas ligga under målintervallet för året.

Årsredovisning hämtas här

Arlas resultat första halvåret 2017

Arlas omsättning ökade med tre procent och Arlaintjäningen med 19 procent under första halvåret 2017 genom pristillväxt och en ökad andel försäljning av varumärkesprodukter. Koncernens omsättning beräknas öka med nästan 1 miljard euro jämfört med 2016.

Under första halvåret återhämtades de globala mjölkpriserna efter nästan tre år med låga priser på marknaden. Detta var ett direkt resultat av lägre till oförändrad mjölkproduktion jämfört med föregående år för de flesta mejeriproducerande marknader samt ökad efterfrågan på mjölk och mejeriprodukter i Europa, USA och på tillväxtmarknaderna.

Trots minskade totala mjölkvolymer från mjölkgårdarna och negativ valutautveckling ökade koncernens omsättning med 3,4 procent till 5 miljarder EUR (från 4,85 miljarder EUR första halvåret 2016). Den underliggande omsättningsökningen exklusive valutaeffekter och avyttringar var 6,6 procent.

Arlas omsättning för förta halvåret i Sverige i SEK: 2017:  6 578 miljoner (6 352 miljoner samma period 2016) vilket ger en tillväxt på 3,6 procent i Sverige.

Halvårsrapporten finns HÄR

Arla 2016: omsättning ner – vinsten upp

Koncernens omsättning minskade med 6,8 procent till 9,57 miljarder EUR (jämfört med 10,26 miljarder EUR år 2015). Det är ett direkt resultat av lägre försäljningspriser på den globala marknaden till följd av de höga mjölkvolymerna i Europa under första halvåret 2016 samt ogynnsamma växelkurser.

Arlakoncernens resultat ökade under 2016 med 20,7 procent till 356 miljoner EUR, varav Arla Foods ambas vinstandel uppgår till 347 miljoner EUR, motsvarande 3,6 procent av koncernens omsättning.

Trots lägre total tillgång på mjölk under 2016 har Arla lyckats flytta mer än 340 miljoner kilo mjölk från trading till de mer lönsamma försäljningssektorerna dagligvaruhandel och Foodservice.

Arlas strategiska varumärken ökade samtliga under 2016 och levererade en högre volymdriven omsättningsökning, vilket definieras som omsättningsökning som förknippas med tillväxt i volymer från strategiska varumärkesprodukter samtidigt som priserna hålls konstanta:

-Arla® ökade 4,5 procent (jämfört med 2,5 procent under 2015)

-Lurpak® ökade 7,7 procent (6,1 procent under 2015)

-Castello® ökade 3,0 procent (0,1 procent under 2015)

-Puck® ökade 10,6 procent (9,9 procent under 2015)

Falköping visar minus

När Falköpings Mejeri redovisar siffrorna för det brutna räkenskapsåret 2015 – 2016 visar den ekonomiska föreningen ett minus på 4 miljoner, skriver ATL.
Det är andra året i rad som mejeriet visar minussiffror.
– Vi har prioriterat avräkningspriset. Det har i snitt under året legat högre än Arlas, även om det någon enstaka månad kan ha legat något lägre, säger Falköpings Mejeris vd Anders Segerström till ATL.

Läs mer