Etikett: mjölkrapporten

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Utvecklingen på den globala mejerimarknaden präglas av fortsatt höga smörpriser även om priserna sjunkit de senaste månaderna. Lönsamhetsnivån hos mjölkföretagen har legat på en relativt gynnsam och stabil nivå de senaste månaderna. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölksektorn samt effekterna för svenska mjölkföretag. I fördjupningsdelen beskrivs den svenska foderstrategin.

Hämta rapporten

Mjölkrapporten nr 2 juni 2017 från LRF Mjölk

Minskat utbud och stabil efterfrågan på mejeriprodukter har gett stigande globala priser. Obalans i efterfrågan på fett och protein har medfört sänkta svenska mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölksektorn samt effekterna för svenska mjölkföretag. I fördjupningsdelen beskrivs den ökade användningen av raps i svensk mjölkproduktion.

Hämta rapporten

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Trots fortsatt minskad global produktion och stabil efterfrågan sjunker världs- marknadspriserna. I Sverige fortsätter mjölkpriserna uppåt. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs hur prissvängningar påverkar mjölkföretagen.

Hämta rapporten här

Mjölkrapporten nummer 4

Minskad global produktion och ökad efterfrågan har medfört fortsatt stigande priser såväl internationellt som i Sverige. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs hur auktionen Global Dairy Trade fungerar.

Mejerimarknaden präglas av en allt bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Den förbättrade balansen på marknaden har under hösten medfört fortsatt stigande internationella priser. Världsmarknadspriserna för mjölkprodukter har under de tre senaste månaderna ökat med i genomsnitt 14 procent. Den globala mejeriexporten har stigit med drygt 5 procent hittills i år. Mest ökade exportvolymen från EU som gick upp med 11 procent. Även Nya Zeelands export ökade.

Hämta Mjölkrapporten nr 4 2016

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs utvecklingen för Kinas mjölksektor.

Hämta rapporten

Mjölkrapporten från LRF Mjölk

Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna för de svenska mjölkföretagen. I fördjupningsdelen beskrivs utvecklingen för den ekologiska mjölkmarknaden.

Utbudet av mejeriprodukter fortsätter att öka, medan efterfrågan från de viktigaste importländerna alltjämt är svag. En liten ljusglimt är att Kina kraftigt ökade sin import i januari i år. Osäkerhet råder om denna trend fortsätter framöver. Utvecklingen för de internationella priserna för olika mejeriprodukter är fortsatt svag, med en nedgång på 5–10 procent sedan årsskiftet. I Sverige minskade mejeriimporten något i fjol. I första hand sjönk importen av grädde och yoghurt. Även mejeriexporten sjönk något.

Trots lägre priser på foder och andra insatsvaror så fortsätter lönsamheten att vara mycket ansträngd för mjölkföretagen. Lönsamhetsindikatorn mjölk minus foder har sedan årsskiftet sänkts ytterligare från 1,35 till 1,30 kr/kg mjölk för en typgård med konventionell drift. Trenden för det ekologiska mjölkföretaget är dock den motsatta, där nyckeltalet mjölk minus foder stärkts sedan årsskiftet från 2,10 till 2,15 kr/kg mjölk. Efterfrågan på ekologisk mjölk ökar både nationellt och globalt.

Hämta rapporten

Mjölkrapporten december från LRF Mjölk

I fjärde Mjölkrapporten 2015 skriver LRF Mjölk att det fortsatt råder obalans mellan tillgång och efterfrågan med ökade lager på den globala mejerimarknaden. Detta leder till fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen.

Stor osäkerhet råder om hur den globala mjölk- produktionen kommer att utvecklas och om Kinas import kommer att ta fart 2016. Minskad export till Kina och Ryssland i år gör att den globala världshandeln tros minska för första gången på nästan tio år. Påtagligt förstärkta världsmarknadspriser förväntas först nästa sommar. I Sverige minskar mejeriimporten för första gången på 15 år.

Den svenska mjölkinvägningen har minskat med 0,2 procent hittills i år. Trots minskat koantal har ökad genomsnittlig mjölkavkastning per ko gett i stort sett oförändrad mjölkvolym. 270 mjölkgårdar har lagts ned de senaste tolv månaderna.

Läs rapporten

Ingen ljusning för svenska mjölkbönder

IMG_0522.PNG Den tillfälliga prisuppgången på den internationella mjölkmarknaden har vänt, mjölkpriset till svenska mjölkbönder fortsätter neråt och antalet svenska mjölkkor har minskat med två procent de senaste månaderna. Det visar den senaste Mjölkrapporten från LRF Mjölk som släpps idag.

Efterfrågan på mjölk och mejeriprodukter från viktiga importländer är fortfarande svag och de internationella priserna ligger kvar på en låg nivå. Uppgången för världsmarknadspriserna låter vänta på sig och kommer troligtvis inte förrän mot slutet av året. De internationella prisökningarna i januari och februari har vänts till en prisnedgång som är större den tidigare uppgången. Osäkerheten kring hur utbud och efterfrågan utvecklas gör att det är mycket svårt att bedöma hur mjölkböndernas ekonomi kommer att se ut de närmaste månaderna.

Läs hela rapporten: Mjölkrapporten nr 2 2015